فعال کردن ssh در VMware vSphere Client ESXi 5

اگر قابلیت SSH در VMware ESXi 5 غیر فعال است ، میتوانید با طی کردن چند مرحله ساده ، این قابلیت را فعال کنید .

ادامه‌ی مطلب